O projekcie

POWIAT TARNOGÓRSKI

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego

 


 

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i rozwój kompetencji 198 osób w wieku 25 lat i więcej, mieszkańców terenów rewitalizowanych powiatu Tarnowskie Góry - dla których uchwalono Lokalne Programy Rewitalizacji, w tym: Tarnowskie Góry, gminy Krupski Młyn, Zbrosławice, Ożarowice, Miasteczko Śląskie, Radzionków, w szczególności 30 osób starszych (50+) oraz 120 osób o niskich kwalifikacjach, do końca września 2021roku.

Zakres projektu obejmuje organizacje szkoleń i zewnętrznej certyfikacji z zakresu języków obcych tj.: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz ICT.

Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji 90% uczestników projektu; uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem przez 90% grupy docelowej; podniesienie kompetencji z j. obcych oraz ICT 90% grupy osób o niskich kwalifikacjach.

Wartość projektu: 584 458,25 PLN

Wkład EFS: 496 789,51 PLN

Okres realizacji projektu:  od 01.10.2018r. do 30.09.2021

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać do Biura projektu: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sienkiewicza 6 w Tarnowskich Górach oraz w punkcie rekrutacyjnym – Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o. ul. Karłuszowiec 9 w Tarnowskich Górach w okresie od 01.10.2018r. do 30.09.2021r. Szczegółowe informacje opisane są w Regulaminie rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z jego zapisami. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie uczestnika projektu
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

W ramach projektu uczestnik projektu może otrzymać następujące wsparcie:

  • szkolenie językowe na poziomie podstawowym z języka francuskiego;
  • szkolenie językowe na poziomach: podstawowym; średniozaawansowanym oraz zaawansowanym  z języka angielskiego;
  • szkolenie językowe na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym z języka niemieckiego;
  • szkolenie ICT na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym.

* Jedna osoba może wziąć udział w kliku formach wsparcia.

* Uczestnik ma obowiązek przystąpić do zewnętrznego egzaminu komputerowego/językowego walidującego kwalifikacje nabyte podczas szkolenia.

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

1. osoby pracujące (Zgodnie z SZOOP w ramach Dział 11.4 wsparcie kierowane jest do os pracujących tj.: (a) pracownik w rozum art. 2 ust z dn. 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (t.j.: Dz.U.z 2016 r.poz.1666.), (b) osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ust z dn. 23.041964r –KC (t.j. Dz.U.z 2017r.poz.459 z późn. zm.)stos się przepisy dot. zlecenia albo umowy o dzieło)

2. wiek minimum 25 lat;

3. miejsce zamieszkania kandydata do projektu: Tarnowskie Góry, gminy Krupski Młyn, Zbrosławice, Ożarowice, Miasteczko Śląskie, Radzionków,

4.Nie prowadzi własnej działalności gospodarczej

 

KRYTERIA DODATKOWE:

A) płeć – kobieta 2p, mężczyzna 1p

C) osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności – 3p.

D) Osoba o niskich kwalifikacjach -3p

 

* maksymalnie 20% uczestników może być zatrudnionych u jednego pracodawcy.

 

Rekrutacja do projektu „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” będzie prowadzona w sposób ciągły, do momentu zrekrutowania wszystkich grup szkoleniowych wraz z utworzeniem list rezerwowych. Informacja o zakończeniu rekrutacji będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej projektu. Szczegółowe informacje nt. warunków uczestnictwa znajdują się w REGULAMINIE.

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z biurem projektu

tel. 32-285-35-96

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de